ОБРЪЩЕНИЕ
ОТ СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ, ЧЛЕНОВЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И РОДИТЕЛИ,
Пред прага на новата учебна година някой грубо се опитва да нахлуе в сакралното пространство на родното училище, размахвайки измислени внушения за нарушени учителски права, породили гнева на българското учителство.
От името на десетките хиляди свои членове-учители, директори и непедагогически персонал, ние, социалните партньори, категорично заявяваме - протестът, който се подготвя за 16.09.2019 г. не е част от дневния ред на българското училище, той не отразява позицията и по никакъв начин не може да се обвърже с мнението на членовете на нашите организации.
Опитът да се взриви продуктивният цивилизационен диалог между представителните организации на работещите в системата на средното образование и министерството, в резултат на който са налице видими и признавани от всички позитивни резултати за модернизиране на българското образование и издигане авторитета на българското учителство, не само показва непознаване на законовите и подзаконовите нормативни актове, но е и провокация с неясни цели.
Уважаеми родители,
Уверяваме Ви, че в първия учебен ден на новата учебна година учителите от нашите организации ще бъдат в класните стаи със своите деца и ученици, за да сложат началото на ново магично пътешествие в света на знанието.
Честита нова 2019-2020 учебна година!
На добър час!

СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ                                                                                              СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В
УЧИТЕЛИ                                                                                                                                 СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                                                       ПРОСВЕТА В БЪЛГАРИЯ
( д.ик.н. Янка Такева )                                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                                                                                   ( Диян Стаматов )

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАНИЕ
КЪМ КТ „ПОДКРЕПА"

ПРЕДСЕДАТЕЛ

(д-р Юлиян Петров )

 

 

 СДРУЖЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ В СРЕДНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ В

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
( Асен Александров )


НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ
СИНДИКАТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
( Аспарух Томов )

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg