ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 21 ОТ 2000 Г.)
В сила от 01.01.2014 г.
Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:

Със Заповед № РД09-559 от 11.04.2014 г. Министерството на образованието и науката утвърди правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2014 г.

Със Заповед № РД09-559 от 11.04.2014 г. Министерството на образованието и науката утвърди правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2014 г.

С решение № 221 от 23.04.2014 г. Правителството одобри националните програми за развитие на средното образование в Република България за 2014 г.:

Министърът на образованието и науката определи 22.05.2014 г. и 26.05.2014 г. за неучебни дни за учениците от всички училища на територията на Република България.

22 май ще е неучебен ден за всички училища във връзка с организирането на държавния зрелостен изпит по български език и литература на 21 май, както и на матура по избор на 23 май.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg