Своеобразие на методическия подход в мултикултурна среда в подготвителна група – в образователно направление български език

Проф. дпн Нели Иванова – СУ „Св. Кл. Охридски"

В програмата за подготвителна група за образователно направле¬ние Български език една от целите на образователното направление е: 2. Усвояване от детето с различен семеен език на представи, умения и компетентности за успешно ползване на българския език (на емпи¬рично и рефлексивно равнище).

Модерно методическо изследване

Проф. Кирил Димчев - СУ ,,Св. Климент Охридски"

1. Трудът на Бонка Димитрова Василева ,, Критическото мислене в обучението по български език" има качествата на модерно и стойностно методическо изследване. То е мотивирано от съвременни концепции за езиковото образование и е обосновано чрез фундаментални идеи на съвременните науки – методика, наукознание, културология, лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, дидактика и пр. Авторката отчита резултатите от богатия си преподавателски опит, което ѝ помага да ориентира прагматично изложението в труда си.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg