Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

МАРТ - АПРИЛ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОБЯВА
Курс с дистанционна форма на обучение за придобиване на пета, четвърта и втора професионално-квалификационни степени

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Петя Керемедчиева – Взаимодействие между детска градина, общински институции и родители
Величка Кирова – Създаване на училищната култура
Надие Карагьозова – Класната общност – неразделна част от училищната общност и пространство

МОДЕРНИЯТ УЧИТЕЛ Е В ЧАС
Даниела Илиева – Стрес и мениджмънт

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Юлиян Петров – Хроничният стрес, прегарянето и бърнаут синдрома при българските учители

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Лилия Кисьова – Професионално развитие на ресурсните учители

ОБУЧЕНИЕ
Росица Пенкова – Формиране на читателски интерес чрез образователно представление
Елка Цуцуранова – Повишаване на природонаучната грамотност на учениците от V и VI клас чрез включването им в група за занимания по интереси „ПриродоЗнайко"

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Дарина Андонова – Ролята на родителите в процеса на адаптацията при преход от семейна среда в детска градина

СЦЕНАРИИ
Силвия Ангелова – Денят на Земята

ПРОЧИТИ НА ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА
Ангел Тонов – Поезията на Дора Габе за деца и фолклорът за деца

ИНТЕРВЮ
Цвета Белчева – Иска ми се децата да се научат да слушат сърцето си преди да пораснат

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Веселин Михалев - Влияние на гръцките образователни институции за въвеждане на взаимоучителната организация на обучение в новобългарското училище във Варна през 70-те години на хіх в.
ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg