Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Таня Каменова – Личността – основа, условие, причина за качествено управление

МОДЕРНИЯТ УЧИТЕЛ Е В ЧАС
Даниела Илиева – Толерантност в класната стая

ОБУЧЕНИЕ
Орхан Ахмед – Дидактическият тест като инструмент за оценка на постиженията на учениците
Надка Георгиева – Характеристика на работа в екип в обучението по математика

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Нели Иванова – Редът на звуковете в процеса на ограмотяване в първи клас

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Лилия Иванова – Социализиращата роля на играта в детската градина
Димка Антонова – Кой как зимува
Гергана Петрова, Вера Младенова – Здравословно хранене

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Светла Гугучкова – Помогни ми да прочета

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Антоанина Чернева – Детето, гневът и приятелството

ИЗСЛЕДВАНЕ
Десислава Тодорова – Сравнителен анализ на резултатите от проведена анкета за равнище на формираност на комуникативноречевите компетентности у учениците според родителите и учителите им

ИНТЕРВЮ
Юлия Спиридонова – Във всичките ми разкази героите са деца

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Весела Белчева – Приносът на Серафим и Вера Барутчийски за обучението по немски език в България в началото на ХХ век
Веселин Михалев – Дисциплинарният правилник на гръцките образователни институции във Варна от началото на ХХ век и задълженията на учениците

ИНФОРМАЦИЯ
Румяна Лебедова – Иновативен педагогически инструмент за професионална комуникация /
Нели Иванова – Кръгла маса на тема: „Равнище на формираност на литературните компетентности у учениците в начална училищна възраст през погледа на учители, родители и писатели за деца" /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg