Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Даниела Димитрова – Управленски умения на съвременния директор и лидерство в организацията

ОБУЧЕНИЕ
Пенка Константинова – Дистанционното обучение

ВЪЗПИТАНИЕ
Галина Димиева – Обратната връзка в търсене на варианти за повишаване качеството на възпитателно-образователния процес

КОМПЕТЕНТНИЯТ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО
Юлияна Панова-Димитрова – Формиране на социолингвистичните и социокултурните компетентности у учениците в начална училищна възраст според учителите им

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Силвия Ангелова – Плодовете на учителското призвание

ДИСКУСИЯ
Нели Иванова – Диктовката в обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен

СЦЕНАРИИ
Пенка Атанасова – 21 ноември – Ден на християнското семейство

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Надя Делчева – Ролята на продуктивните дейности като съвременни педагогически инструменти в предматематическото обучение на 3-7 – годишните деца в детската градина
Живка Анещева – Използване на способностите за изграждане на изобразително-творчески способности на децата от предучилищна възраст за провокиране и стимулиране на въображението
Румяна Вангелова, Диляна Стоянова – Литературната анимация – иновативна форма за стимулиране на познавателното и емоционалното развитие на децата

ЕТНОПЕДАГОГИКА
Албена Стоянова – Различни, но заедно

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕКТЪР
Пенка Рангелова, Румяна Маврова – За красотата и математиката

ИНТЕРВЮ
Венелина Николова – Съвременното училище трябва да е желаното училище

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Блага Русева, Георги Димитров – Хипнозата – помощ в учебния процес при децата и юношите. Случаи от практиката

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Георги Хаджийски – Горското училище в Боровец

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg