Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Анула Рашкова – Училищното настоятелство – пръв помощник в провеждането на инициативи и мероприятия в детската градина
Йорданка Георгиева – План за контролно-помощната дейност на директора в детската градина

МОДЕРНИЯТ УЧИТЕЛ Е В ЧАС
Даниела Илиева – Изграждане на навици и стратегии и изваждане от комфортната зона

ОБУЧЕНИЕ
Янка Стоименова – Основни дейности в структурата на урока за поправка на контролните работи по математика

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Любка Недялкова – Степен на самообучение на учениците от първи до четвърти клас по „Технология и предприемачество"

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Надя Делчева – Съвременни идеи и методи на „ТРИЗ – педагогиката +, вплетени в предучилищната математическа подготовка на 5-7 – годишните деца в детската градина
Жоржетина Атанасова, Любимка Габрова – Методът „дизайн мислене" в образователната технология „семиотика-мапинг-дете" за развитие на училищната готовност

ИЗСЛЕДВАНЕ
Симона Николова – Преодоляване на агресията и агресивното поведение в началното училище

ИНТЕРВЮ
Радостина Николова – Когато пиша за деца, се старая да пиша по начин, който ще успее да усмихне, натъжи, учуди на първо място мен

БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА - РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Светла Кьосева – Учебници за българските деца в чужбина

ЧУЖДЕСТРАНЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ
М. Зирапс – Лабораторията за актьорско майсторство като средство за повишаване мотивацията в обучението по английски език в училище

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Теменужка Йовкова – Ролята на играта при формирането на новата социална роля на детето като ученик

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТУДЕНТИ
Ани Николова, Анна Гаврилова – Степен на формираност на литературните компетентности у учениците в начален етап на основната образователна степен

ОТЗИВ
Илиана Петкова – Отзив за книгата „Междупредметна интеграция в средното училище

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg