Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

МАЙ - ЮНИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ПОЗИЦИЯ
Коста Влъчков – Мандатността на директора – необходимата промяна в училищното управление

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Марияна Димитрова – Мотивация на учителите за работа в детската градина

ПРОФЕСИОНАЛНО И КАРИЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ
Мариана Грозданова – Усъвършенстване и надграждане на умения и навици по учебна практика чрез използване на интерактивни методи на обучение

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Пънар Кязим – Проектната дейност в контекста на обучението пи Човекът и обществото в 4. клас
Лилия Рачева – Срещи и разговори с писател – действащ метод за насърчаване на четенето

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Светла Танкова – Изкуственият интелект – новата реалност в образованието
Бисерка Чакърова – Сезони

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Катерина Ковачева – Ролята на свързването в контекста на психомоторната работа с травматичните преживявания на осиновените деца /

ИЗСЛЕДВАНЕ
Диана Стоилова – Мобилното обучение – резерв за качествено подобряване на учебния процес в началните класове

ЧУЖДЕСТРАНЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ
Христодулос Маврудоглу – Дистанционното обучение в специалното образование

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Пенка Цонева – Читалищното образование в България

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕКТЪР
Ирина Павлова – Функции на научнопопулярната педагогическа литература

ГОДИШНИНИ
Йордан Колев – Ян Коменски за всеобщ съвет на човечеството

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg